مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر به 9 درصد رسیده که نسبت به دوره مشابه منتهی به خرداد ، نیم درصد کمتر است. به گزارش صدا و سیما ؛ مرکز آمار ایران افزوده است: اما نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر امسال نسبت به تیر پارسال 6.5 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 4 دهم درصد افزایش نشان می دهد.شاخص کل قیمت ها در تیر امسال به 227.8 رسید که نسبت به خرداد ماه 1.6 درصد افزایش نشان می دهد.