نرخ بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی اصلاح و افزایش یافت.به گزارش میزان،معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین قیمت بلیط ورود به اماکن تاریخی و موزه ها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ، ابلاغ کرد.  اسحاق جهانگیری، «آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. متن این آیین نامه به شرح زیر است:آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشورماده 1- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی- فرهنگی و موزه های تحت پوشش خود به موجب اهمیت و آثار موجود در آن به شرح زیر اقدام  کند:الف- ورود به موزه های ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی (غیرمنقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار (000ر30) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار (000ر200) ریال.ب- ورود به موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی- فرهنگی (غیرمنقول) برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ بیست و پنج هزار (000ر25) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000ر150) ریال.تبصره 1- سطح بندی موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی غیرمنقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.تبصره 2- بازدیدهای دانش آموزان، دانشجویان (به صورت گروهی به همراه معلمان و سرپرستان)، بازنشستگان (به همراه یک نفر از اعضای خانواده)، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، آزادگان، جانبازان، خانواده های شهدا و بسیجیان با ارایه کارت شناسایی یا معرفی نامه از مراجع ذی ربط به صورت نیم بها است.تبصره 3- به تشخیص رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افراد و گروه های مختلف با معرفی نامه یا صدور کارت موقت می توانند به صورت رایگان بازدیدکنند.تبصره 4- اماکن، محوطه های فرهنگی- تاریخی و موزه هایی که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- مصوب 1382- به صورت هیئت امنایی اداره می شود و محوطه ها، بناها و موزه هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- واگذار می شود، مشمول این آیین نامه نیستند. ماده 2- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه براساس ضوابط قانونی به حساب خزانه عمومی کشور واریز و معادل آن در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت تا در زمینه تجهیز، تکمیل، مرمت، حفاظت، توسعه موزه ها و آماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی برای بازدید عمومی، احداث موزه و پرداخت پاداش به کارکنان خود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برساند.ماده 3- تصویب نامه شماره 30310/ت31045هـ مورخ 1383/6/4با اصلاحات بعدی لغو می شود.اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مصوبه شماره 43458/ ت 51791 ه را برای اجرا به سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.